PROIECTUL: „PERSONALITĂȚI ALE ȘTIINȚEI ȘI CULTURII ROMÂNEȘTI: ONISIFOR GHIBU – ANIVERSARE 140 (1883 – 2023): DIGITIZAREA OPEREI EDITE – GHIBU_DIGITAL”

Un al doilea proiect, lansat în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe în paralel cu Onisifor Ghibu 140 OAOMM are ca temă: „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Digitizarea operei edite – Ghibu_Digital” (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman).

https://radiouzpr.podbean.com/e/140-de-ani-de-la-na%c8%99terea-lui-onisifor-ghibu/.

Obiectivul proiectului este digitizarea sistematică a operei edite a lui Onisifor Ghibu, reunirea într-o singură sursă a publicațiilor deja digitizate aflate în mediul online sau offline, ca și a altor categorii de date, imagistica, alte surse diverse legate de viața, activitatea, opera, moștenirea memoria sa etc.

Demersul inițiat de noi permite crearea unui portal sau platforme digitale dedicate Ghibologiei.

Bibliografia lui Onisifor Ghibu însumează circa 130 de cărți și broșuri și circa 1500 de studii și articole, publicate în volume, ziare și reviste.

Este vorba de opera antumă (1903-1944) și de cea postumă (1974-2009).

Diseminate în diverse biblioteci și colecții, aceste publicații sunt în prezent parțial accesibile în formatul digital care asigură utilizarea optimă.

Digitizarea a început cu publicațiile din Biblioteca Onisifor Ghibu, aflate în colecția doamnei Irina Cristescu din București, strănepoata savantului; domnia sa a acceptat, cu multă amabilitate, colaborarea în proiect și ne-a pus cu solicitudine la dispoziție volumele și broșurile respective, unele dintre ele dificil de accesat și având dedicațiile, adnotările și chiar unele corecturi ale autorului.

Urmare a acestei activități a fost realizată de către doamna Irina Cristescu o pagină personală pentru încărcarea operei lui Onisifor Ghibu în format digital – a se vedea site-ul „Onisifor Ghibu – O arhivă digitală” (http://onisiforghibu.ro/), pe care au fost încărcate, începând cu data de 7 mai 2023, 26 de titluri însumând circa 1300 p.

Din luna iulie 2023 aceste publicații, ca și altele, au devenit disponibile și pe actuala pagină web a proiectului.

Proiectul și-a propus, în cursul anului 2023, digitizarea și încărcarea în paralel, pe pagina web realizată de Irina Cristescu și pe pagina web a proiectului, a minimum 50 de titluri, iar în anii următori a tuturor publicațiilor antume și postume ale lui Onisifor Ghibu.

Exprimăm și cu această ocazie mulțumirile noastre conducerii Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, precum și doamnei Irina Cristescu pentru sprijinul acordat în realizarea proiectului.

Vezi Digitare / Opera

PUBLICATII DIGITIZATE

 1. Ghibu Onisifor, Rătăciți, necunoscând Scripturile. Reflexiuni (I), „Telegraful Român”, Anul LI, nr. 75, 8/21 iulie 1903, p. 310

http://hdl.handle.net/123456789/13755 

 1. Ghibu Onisifor, Rătăciți, necunoscând Scripturile. Reflexiuni (II), „Telegraful Român”, Anul LI, nr. 76, 10/23 iulie 1903, p. 314

http://hdl.handle.net/123456789/13756

 1. Ghibu Onisifor, Rătăciți, necunoscând Scripturile. Reflexiuni (III), „Telegraful Român”, Anul LI, nr. 77, 12/25 iulie 1903, p. 318

http://hdl.handle.net/123456789/13757

 1. Ghibu Onisifor, Limba nouălor cărți bisericești, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1905
 1. Sima O. (Ghibu Onisifor), Câteva probleme de-ale școalei primare românești din Ardeal („Viața Românească”, Nr. 9, 1910), Tipografia „Dacia”, P. & D. Iliescu, Iași, 1910
 1. Ghibu Onisifor, Der moderne Utraquismus oder Die Zweisprachigkeit in der Volksschule, Friedrich Mann, Padagogisches Magazin. Abhandlungen vom Gebiete der Padagogik und ihrer Hilfswissenschaften 414 Heft, Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann), Langensalza, 1910
 1. Ghibu Onisifor, Ziaristica bisericească la români. Studiu istoric („Telegraful Român”, 1910), Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1910
 1. Sima G. (Ghibu Onisifor), Școala românească din Transilvania și Ungaria. Dezvoltarea ei istorică și situația ei actuală, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, București, 1915
 1. Săcară Vasile, Școala Moldovenească. Revista Asociației Învățătorilor Moldoveni din Basarabi, Redactor vremelnic Vasile Săcară, învățător din Baksap Revistă lunară „Cuvânt Moldovenesc”, Tipografia lui V.V. Iakubovici Chișinău 1917 Anul I, Nr. 1, Iunie 1917, p. 1-38; Anul I, Nr. 2-4, Iulie-Septembrie 1917, p. 39-136; Anul I, Nr. 5-8, Octombrie-Decembrie 1917, p. 137-239; sumar general al Anului I, 1917
 1. Ghibu Onisifor, Călătorind prin Basarabia. Impresiile unui român ardelean, Tipografia Eparhială, Chișinău, 1923
 1. Ghibu Onisifor, Catolicismul unguresc în Transilvania și politica religioasă a statului român, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1924
 1. Ghibu Onisifor, Cum s-a făcut Unirea Basarabiei, Biblioteca Astra Nr. 9, Editura Astra, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1925
 1. Ghibu Onisifor, Evoluția Secțiilor Literare și Științifice ale „Astrei” (La un popas). Disertațiune cetită la 29 iunie 1925 în ședința festivă a secțiunilor ținută la Brașov cu prilejul serbărilor jubiliare de 75 ani ale liceului „Andreiu Șaguna”, Biblioteca „Astra” Nr. 10, Tiparul Tipografiei „Dacia Traiană”, București, 1925
 1. Ghibu Onisifor, În jurul catolicismului și a unirii bisericilor, Biblioteca „Semănătorul” Editura Librăriei Diecezane, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1925
 1. Ghibu Onisifor, Înființarea Patriarhatului românesc. Habemus papam!, Tiparul Imprimeriei „Lapkiadó”, Cluj, 1925
 1. Ghibu Onisifor, Almanahul Presei Române pe 1926, Sindicatul Presei Române din Ardeal și Banat, Cluj, Tipografia „Viața”, Cluj, 1926
 1. Ghibu Onisifor, Câteva cuvinte însoțite de întrebări cătră Consiliile Comunale din județul Orhei, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, Chișinău, 1926
 1. Ghibu Onisifor, Darea de seamă înaintată Adunării Generale de la Zălau 12-14 septembrie 1926, Astra – Comisariatul General pentru Basarabia, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, Chișinău, 1926https://onisiforghibu140.ro/wp-content/uploads/2023/08/19-1927-Dare-de-seama-Astra.pdf
 1. Ghibu Onisifor, Dare de seamă despre Activitatea „Astrei” Basarabene în cel dintâi an de activitate a ei 1926-7 făcută Adunării generale de Constituire ținută la 23 octombrie 1927, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, Chișinău, 1927
 1. Ghibu Onisifor, Doisprezece ani de pedagogie românească 1919-1930, Tipografia „Bucovina” I.E. Torouțiu, București, 1930
 1. Ghibu Onisifor, O imperioasă problemă națională: unitatea religioasă a românilor, Tiparul Tipografiei „Ateneul”, Beiuș, 1931
 1. Stanca Octavian, Pop Dorin, Studențimea română din Cluj și problema statului romano-catolic ardelean. Memoriu înaintat Onor. Senat al Universității „Regele Ferdinand” și Onor. Guvern de Centrul Studențesc „Petru Maior”, „Ardealul”, Institut de Arte Grafice, Cluj, 1931
 1. Ghibu Onisifor, O grea moștenire hărăzită de ultimele guvernări. Acordul încheiat de Guvernul Iorga cu ungurii iredentiști din Ardeal și menținut de Guvernul Vaida, Tipografia Ziarului „Universul” S.A., București, 1933
 1. Iencică Constantin, Goga Dumitru, Omagiu Profesorului Onisifor Ghibu din partea revistei „Satul și Școala”, Redacția Iencică C., Goga D., Din publicațiile revistei „Satul și Școala” Nr. 6, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1933
 1. Moga Ion, Un luptător: Onisifor Ghibu („Gând Românesc”, An I, Nr. 7, Noiembrie 1933), Tipografia „Cartea Românească”, Cluj, 1933
 1. Naghiu Iosif, Moga Ioan, Crăciun Ioachim, Bio-bibliografia Profesorului Onisifor Ghibu, Editura „Cultura Românească”, Bucureşti, 1941

https://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/143495

 1. Ghibu Onisifor, Amintiri despre oameni pe care i-am cunoscut, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974