1883 mai 31

Onisifor Ghibu se naște la Săliște (jud. Sibiu), ca al optulea copil al unor țărani meseriași, care vara practicau agricultura și iarna cojocăritul. Primele patru clase le face la școala din sat. Tradițiile de libertate, puternice în satul natal, au exercitat o influență decisivă asupra formației sale de militant pentru unirea culturală și politică a românilor, pentru păstrarea independenței naționale și pentru educarea întregii națiuni în spirit patriotic.

1893 / 1894-1900

1893

După absolvirea școlii primare din satul său urmează din nou clasa a IV-a, la liceul romano-catolic din Sibiu, pentru a învăța limba maghiară și germană și a-și putea continua astfel studiile.

1894-1900

Urmează primele șase clase ale liceului de stat maghiar.

1900-1902

Se transferă la liceul românesc „Andrei Șaguna” din Brașov.

Se dedică cu pasiune studiului limbii și literaturii române.

Aici își ia bacalaureatul.

1902-1905

1902-1905

Urmează și absolvă Seminarul Teologic-Pedagogic „Andreian” din Sibiu (singura instituție de învăţământ superior românesc din Transilvania la acea vreme), la dorința părinților săi de a deveni preot în satul natal.

1903 iulie

Își începe activitatea publicistică la „Telegraful Român”, cu articolul în foileton (trei părți): Rătăciți, necunoscând Scripturile. Reflexiuni.

1905

Apare prima sa lucrare în volum (Limba nouălor cărți bisericești, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu), care s-a bucurat de o bună receptare în presa din Vechiul Regat, fiind apreciată și de Nicolae Iorga.

1905-1906

Conștient de dificultățile cărora avea să le facă față poporul român din Transilvania, pleacă pentru completarea studiilor la București, cu o bursă a Universității, unde urmează cursuri de istorie (Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan), de filosofie și pedagogie (Titu Maiorescu, Constantin Dimitrescu-Iași) și istoria literaturii române (Ioan Bianu).

Aici stabilește strânse legături cu Emil Gârleanu, Ștefan O. Iosif, Ilarie Chendi, Mihail Sadoveanu, George Coșbuc, Panait Cerna și alți scriitori, despre care va consemna mai târziu amintiri valoroase.

1906-1907

I se refuză plecarea în Germania cu o bursă a Arhidiecezei din Sibiu. I se permite să meargă mai întâi ca bursier la Universitatea din Budapesta pentru studii de filosofie și filologie. Intră, chiar de la primul număr, ca redactor al cotidianului „Lupta”, oficios al Partidului Național Român din Transilvania, unde desfășoară o intensă activitate, publicând un mare număr de articole pe teme politice școlare și culturale. Aici și-a făcut adevărata ucenicie ca publicist pe probleme naționale.

1907-1909

Preocupat de necesitatea de a-și continua studiile, pleacă, cu o bursă (obținută de Nicolae Iorga de la „Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor”), la Strasbourg/Strassburg (pe atunci în Germania) și Jena, unde urmează cursuri de istorie universală, filosofic, pedagogie și filologie romanică, avându-i ca profesori pe Rudolph Christoph Eucken (laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1908) și pe renumitul pedagog Wilhelm Rein.

În întreaga perioadă menționată continuă să urmărească stările de lucruri din Transilvania și să publice studii, unele de mari dimensiuni, în periodice din Transilvania și Vechiul Regat.

Se documentează pe teren, în regiunile cu populație minoritară, în legătură cu problema educației și a bilingvismului în școală.

1909 decembrie

Își susține doctoratul la Jena sub îndrumarea lui Wilhelm Rein cu teza, devenită clasică, în domeniul bilingvismului în școală: Der moderne Utraquismus oder die Zweisprachigkeit în der Volksschule (Utracvismul modern sau bilingvismul în școala populară).

1910-1912

Întors acasă ca doctor în Filosofie și Pedagogie este numit inspector (referent) al școlilor subordonate Arhiepiscopiei Ortodoxe a Transilvaniei, cu sediul la Sibiu.

Existența școlii românești (confesionale) era grav amenințată, datorită prevederilor legii Apponyi, care urmărea deznaționalizarea populației românești, inclusiv prin religia predată și practicată în limba maghiară.

Activitatea sa organizatorică, de îndrumare și publicistică desfășurată în acei ani a avut drept efect salvarea de la pieire, în mare măsură, a școlii românești transilvănene.

1910

Se publică teza sa de doctorat: Der moderne Utraquismus oder die Zweisprachigkeit în der Volksschule, Hermann Beyer & Söhne, Langensalza.

1911

Se căsătorește la Brașov, la biserica  la Biserica „Sfânta Treime”-Grecească, cu Veturia Nicolau, originară din Brașov, artistă lirică având studii la Jena.

1912-1914

1912

Devine secretar al Secției Școlare a „Astrei” și membru în comitetele de redacție ale revistelor „Luceafărul”, „Românul” și „Transilvania”, în paginile cărora a susținut, sub diferite pseudonime, acțiunile întreprinse în calitatea lui de inspector al școlilor.

Leagă în acest timp și consolidează relațiile de colaborare cu organizații și publicații din Transilvania, Bucovina și Vechiul Regat, de la București, Galați, Iași și Cernăuți.

1914

Războiul mondial început în vara anului 1914 îi întrerupe activitatea.

Autoritățile maghiare urmăresc să îi anihileze eforturile puse în slujba idealurilor naționale și încearcă mobilizarea sa în armata austro-ungară.

În fața pericolului este obligat să se refugieze în Vechiul Regat, la București, cu riscul de a fi declarat dezertor.

 

 

1914-1916

Desfășoară o intensă activitate publicistică și de cercetare științifică.

Cooptat în comitetele de redacție ale periodicelor „Revista Generală a Învățământului” și „Buletinul Casei Școalelor”, iar după intrarea României în război, în acela al „Gazetei Ostașilor” alături de Nicolae Iorga, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu și alți câțiva scriitori de seamă.

Publică mai multe cărți pe teme de istoria școlii românești din Transilvania.

1914 noiembrie

Își începe activitatea cultural-politică la București, unde fondează, împreună cu Constantin Bucșan și Gheorghe Popp, revista săptămânală politică și culturală ,,Tribuna”, în paginile căreia desfășoară o intensă propagandă în vederea intrării României în război alături de Antantă, pentru eliberarea Transilvaniei.

1915

Este condamnat la moarte, în contumacie, în același proces cu Octavian Goga, Octavian Tăslăuanu, Avram Imbroane ș.a., de către Tribunalul Militar din Cluj, pentru „trădare”.

1916-1917

Refugiat în Moldova ca urmare a pericolului generat de eșecurile românești pe front și de înaintarea armatelor germane spre Capitală.

1917 martie 12

Trece, împreună cu soția și cu cei trei copii mici (Octavian, Ileana, Forel), în Rusia (Basarabia) cuprinsă de febra revoluționară, mai întâi la Cherson, apoi la Chișinău.

1917-1918

Desfășoară o vastă activitate de ridicare a nivelului cultural și politic al românilor basarabeni în spiritul libertăților aduse de revoluție, în direcția redeșteptării conștiinței naționale și a obținerii autonomiei lor culturale și apoi politice.

În strânsă colaborare cu nucleul de patrioți din jurul săptămânalului „Cuvînt Moldovenesc”, în frunte cu Pan Halippa, este inițiatorul Partidului Național Moldovenesc și al politicii de îndrumare pe linie națională în Basarabia a revoluției sociale ruse.

1917 vara-toamna

Este principalul organizator al acțiunilor care au dus la naționalizarea învățământului basarabean și la introducerea alfabetului latin în școală și administrație. Aduce în Basarabia prima tipografie cu litere latine și publică primele periodice și manuale școlare tipărite cu acest alfabet. Editează la Chișinău revista „Școala Moldovenească”, singura publicație pedagogică răspândită pe întreg teritoriul locuit de români.

1917 octombrie 1

Editează ziarul „Ardealul”.

1918 ianuarie 2

Cofondator al „Comitetului Național al Românilor Emigranți din Austro-Ungaria”, Odessa.

1918 ianuarie 24

Ziarul „Ardealul” este transformat în cotidian, sub numele „România Nouă”, cu subtitlul: „Organ de propagandă pentru unirea politică a tuturor românilor”.

Autor al primei „Declarații” de Unire a Tuturor Românilor, semnată de fruntași din toate ținuturile locuite de români, publicată în primul număr al „României Noi”.

1918 martie

După semnarea Tratatului preliminar de pace cu Puterile Centrale (numit și Tratatul de la Buftea sau Pacea de la Buftea, 20 februarie/5 martie 1918), acord internațional încheiat între guvernul român și guvernele Triplei Alianțe, având ca obiect principal încetarea stării de beligeranță pe Frontul Român, datorită nucleului patriotic românesc din jurul „României Noi”, Chișinăul devine centrul politicii de unire a tuturor provinciilor locuite de români.

1918 decembrie - 1920 aprilie

Chemat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei pentru a fi numit în funcția de secretar general al Resortului de Instrucție Publică, se înapoiază în provincia natală, unde conduce efectiv opera de organizare a întregului învățământ din Transilvania, acțiune de mare amploare și de importanță istorică.

Până la desființarea, în aprilie 1920, a Consiliului Dirigent, desfășoară o intensă activitate de organizare și îndrumare, transformând învățământul confesional românesc în învăţământ de stat, creând o largă rețea de școli românești de toate categoriile și păstrând, în același timp, pentru minoritățile naționale, o vastă rețea de școli confesionale și de stat.

Are cele mai mari merite în crearea și organizarea Universității românești din Cluj, al cărei profesor de pedagogie a devenit.

1919 iunie 3

Ales membru corespondent al Academiei Române.

Pentru meritele sale devine comandor al Ordinului „Ferdinand” și Mare Ofițer al „Coroanei României” și al „Stelei României”.

1919 toamna

Se înființează și își deschid cursurile peste 1 300 de școli primare românești de stat, 20 de licee, 40 de școli civile, 11 de arte și meserii, 8 școli normale, iar în învățământul superior Universitatea din Cluj, Politehnica din Timișoara și Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din Cluj.

1919-1945

Profesor de Pedagogie și Istoria pedagogiei la Universitatea din Cluj (între anii 1940-1945 mutată la Sibiu).

Promotor al concepției privitoare la crearea unei pedagogii și a

Ca profesor și pedagog militant, devine inițiatorul și susținătorul concepției despre necesitatea unei pedagogii românești militante, specifice caracteristicilor poporului român și al ridicării întregii națiuni prin educație.

Publică numeroase cărți și articole în presa din țară, pe teme școlare, bisericești, minoritare, general-culturale și memorialistice.

Până în 1945 a publicat circa 100 de lucrări în volum și broșură și 1 500 de studii și articole în circa 150 de periodice.

1922

Devine președinte al Secției Școlare a „Astrei” și militează pentru extinderea activității acestei instituții în întreaga țară.

1926-1927

Activitate intensă pentru extinderea în Basarabia a Asociațiunii „Astra”.

 

1923-1940

Contribuie decisiv la organizarea apărării împotriva activității din ce în ce mai intense a organizațiilor ce urmăreau revizuirea Tratatelor de pace, pentru constituirea „Ligii Antirevizioniste Române”, al cărui vicepreședinte pentru Transilvania a fost ales, pentru reunificarea religioasă a românilor.

Publică un mare număr de lucrări în volum și studii și articole în periodice pe teme de educație, învățământ, organizare școlară și istorie națională.

Pe lângă activitatea didactică, a desfășurat în toată această perioadă și o intensă activitate pe plan național: propagator cultural, prin conferințe ținute în întreaga țară, ca președinte al Secției Școlare a „Astrei”.

Membru al „Extensiunii Universitare” clujene.

1940

Refugiat la Sibiu cu Universitatea din Cluj în „exil”; rămâne aici până la moarte, locuind pe str. Ion Rațiu nr. 3.

1941

Apare Bio-bibliografia Profesorului Onisifor Ghibu (Iosif Naghiu, Ioan Moga, Ioachim Crăciun, Editura „Cultura Românească”, București), bilanț al carierei sale și portofoliu editorial extins, ulterior completat în manuscris de Onisifor Ghibu și de Octavian Ghibu.

1945 martie-octombrie

Arestat, Internat în lagărul de deținuți politici de la Caracal, unde a ținut un „jurnal”.

1945 noiembrie

Este cel dintâi profesor pe care regimul politic instaurat în martie 1945 l-a „epurat” din Universitatea din Cluj, la a cărei constituire avusese un rol de prim ordin.

 

1945-1972

Rămas la Sibiu, în ciuda condițiilor extrem de grele, și-a continuat cercetările cu caracter istoric-cultural, elaborând un mare număr de lucrări privind trecutul școlii, al bisericii și al culturii românești, precum și activitatea unor mari personalități: Andrei Șaguna, Florian Aaron, Samuil Micu, Gheorghe Lazăr, Vasile Goldiș, Gheorghe Dima, Picu Procopie Pătruț ș.a.

A consemnat în scris și a înregistrat pe bandă magnetică o parte a memoriilor sale, precum și numeroase date privind viața și activitatea unor personalități cu care a avut relații de colaborare sau cu care a avut confruntări de opinii.

Și-a ținut un „jurnal” cu însemnări, care acoperă o bună parte din această perioadă.

Cu toate că nu putea publica nimic și nu putea fi nici citat, a continuat să scrie, să elaboreze lucrări și să urmărească viața politică și culturală a țării, înaintând numeroase memorii conducerii de stat, conducerii Bisericii Ortodoxe Române, Academiei R.P.R., ca și unor organizații internaționale sau personalități politice străine.

Cu toate condițiile extrem de grele, materiale, locative și spirituale, în care a fost obligat să trăiască, a continuat să lucreze, lăsând moștenire o bogată arhivă, cea mai mare parte a ei fiind depusă la Arhivele Statului din București.

Fiii săi Octavian și Mihai primesc de la tatăl lor sarcina de a îngriji moștenirea științifică și culturală, fondul de carte, arhivistic și cel de manuscrise, în vederea conservării și publicării.

Mai ales Octavian și-a făcut din toate acestea țeluri primordiale până la sfârșitul vieții sale (1996).

1947

Decesul fiului său Forel, înmormântat în Cimitirul Municipal din Sibiu.

1948

Eliminat din Academia Română.

1956 octombrie 31

Memoriu adresat conducătorilor sovietici, în legătură cu relațiile dintre cele două țări și retrocedarea Basarabiei; cere imperios repararea „crimei” lui Stalin, din iunie 1949, privind cedarea Basarabiei, a Bucovinei și a unei părți din nordul Moldovei, precum și retragerea trupelor sovietice din țară.

1956 decembrie

Arestat, judecat și condamnat de Tribunalul Militar Sibiu la 5 ani închisoare corecțională pentru memoriul adresat conducerii statului sovietic.

1956-1958 ianuarie

Detenție la Făgăraș.

Petru Groza, aflat patul de moarte, îi solicită și obține (într-un grup restrâns de cunoștințe ale sale) grațierea, acordată de Gheorghe Gheorghiu-Dej.

1958

Revine la Sibiu, unde își continuă activitatea științifică și memorialistică.

1959

Decesul soției sale, Veturia, înmormântată în Cimitirul Municipal din Sibiu.

1972 octombrie 31

Decesul lui Onisifor Ghibu în casa din actuala str. Dr. Ion Rațiu nr. 3 din Sibiu. Este înmormântat în Cimitirul Municipal din Sibiu.

1974-1981

Începe activitatea de editare a operei sale, prin apariția primului volum postbelic (Amintiri despre oameni pe care i-am cunoscut, Editura Dacia, Cluj-Napoca).

Redeșteptarea interesului pentru personalitatea lui Onisifor Ghibu, pentru viața și opera sa.

1983

Cu ocazia aniversării centenarului nașterii sale, inclus în calendarul UNESCO s-a creat astfel posibilitatea organizării unor acțiuni comemorative și în țară, unde inițial fusese șters de pe lista celor care urmau să fie comemorați. Au apărut mai multe cărți și numeroase studii și articole despre viața și activitatea sa și au fost desfășurate diverse manifestări aniversare (simpozioane, conferințe, prelegeri) în toate centrele universitare mai importante. A fost lansat un film documentar de 11 minute realizat de regizorul Paul Orza în cadrul Studioului Cinematografic „Alexandru Sahia”, difuzat și în străinătate prin intermediul ambasadelor României.

1984-1989

Arhiva Onisifor Ghibu se constituie în fond al Arhivelor Statului. Se publică lucrări în volum, studii și însemnări ale sale în diferite periodice din țară și de peste hotare. Activitatea și opera sa sunt analizate din ce în ce mai des și mai atent prin comunicări prezentate la sesiuni științifice, prin studii și articole, teze de doctorat etc.

1990

Începe o perioadă de publicarea sistematică a operei sale, coordonată de Octavian Ghibu, ceea ce permite creșterea semnificativă a interesului public și științific pentru scrierile sale, în țară și în Basarabia.

1992

Înființarea Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, filială a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, prima bibliotecă de carte românească din Chișinău, prin eforturile susținute ale lui Octavian Ghibu, Florin Rotaru și Gheorghe Buluță, pe baza unor consistente donații de fond de carte ale Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” (astăzi Biblioteca Metropolitană București).

1992-2009

Manifestări marcând data nașterii (31 mai 1883) și comemorative marcând data decesului (31 octombrie 1972) organizate în cadrul diverselor instituții din țară și străinătate, inclusiv la data sărbătoririi Marii Uniri, devenită Ziua Națională a României. Continuă eforturile de publicare a operei sale, depuse de Octavian Ghibu, Constanța Ghibu, Mihai Ghibu, Crișan Mircioiu. 1996 Decesul fiului său Octavian Ghibu, înmormântat în Cimitirul Central din Sibiu. Ultimul volum apărut al lui Onisifor Ghibu: Octavian Goga-Onisifor Ghibu. Prietenie și luptă de o viață. Amintiri, Editura Semne, București, 2009. Memorializarea în spațiul public a personalității lui Onisifor Ghibu prin denumiri ale unor instituții de educație (școli gimnaziale, colegii), biblioteci, străzi, dezvelirea unor monumente, busturi etc.

2012

Decesul lui Mihai Ghibu, înmormântat în Cimitirul Bellu din București.

2018

Pagina web cuprinzând albumul Familiei Ghibu, realizată de Ioana Rădulescu și Irina Cristescu https://fotoalbumulghibu.wordpress.com/

2020

Ultimul volum apărut despre Onisifor Ghibu: Traian Vedinaș, Onisifor Ghibu. Viață și idealuri sociale, Editura „Școala Ardeleană”-Caiete Silvane, Cluj-Napoca – Zalău, 2020.

2023

Lansarea proiectelor Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe de evocare și valorizare în spațiul public a personalității și operei lui Onisifor Ghibu și de digitizare sistematică a operei sale edite (antume și postume).

Text și selecție fotografii: muzeograf Corneliu Beldiman

Datele despre Onisifor Ghibu privind perioada 1883-2001 au fost adaptate după: Octavian O. Ghibu, Tabel cronologic, în Oameni între oameni. Amintiri, Selecție și introducere de Ion Bulei; text stabilit, tabel cronologic și indice de nume de Octavian O. Ghibu; note și comentarii de Ion Bulei, Octavian O. Ghibu, Șerban Polverejan, Editura Eminescu, București, 1990, p. 15-18; idem, Tabel cronologic, în Onisifor Ghibu, Ziar de lagăr. Caracal 1945, Ediție îngrijită de Romeo Dăscălescu și Octavian O. Ghibu; cuvânt înainte de Romeo Dăscălescu; tabel cronologic, postfață și note de Octavian O. Ghibu, Editura Albatros, București, 1991, p. XV-XX; idem, Tabel cronologic, în Onisifor Ghibu, La a douăzecea aniversare a Universității Daciei Superioare, Ediția a doua îngrijită, revăzută, cu prefață de prof. univ. dr. Crișan Mircioiu și o Addenda, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001, p. 13-16.
Sursa publicațiilor digitizate apărute până în 1945 (fără linkuri citate): Biblioteca Onisifor Ghibu, Colecția Irene Cristescu, București. Aducem mulțumiri doamnei Irene Cristescu, strănepoata lui Onisifor Ghibu pentru colaborarea oferită cu mare generozitate în cadrul proiectului Ghibu_Digital.
Sursa fotografiilor: albumul fotodigital online al lui Onisifor Ghibu și al familiei sale – realizare Ioana Cristescu și Irene Cristescu – https://fotoalbumulghibu.wordpress.com/, accesat la 5 iulie 2023.